Bewind-curatele-mentoraat

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. De beschermingsmaatregelen zoals hier genoemd vereisen altijd een uitspraak van de kantonrechter.

Bewind voor financiële beslissingen
Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.
Mentorschap voor persoonlijke beslissingen
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.
Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.
Combinatie bewind/mentoraat
Vaak wordt gekozen voor de combinatie bewind en mentoraat i.p.v. een ondercuratelestelling omdat de ondercuratelestelling een vergaande beschermingsmaatregel is. Essentieel verschil tussen bewind/mentoraat en curatele is dat men bij een ondercuratelestelling handelingsonbekwaam wordt. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de bevoegdheden van betrokkene.
Bewind bij afwezigheid van een persoon (afwezigheidsbewind)
In situaties waarin een persoon plotseling verdwenen is en niet bekend is waar deze zich bevindt, er ook geen contact mogelijk is en direct betrokkenen zoals de partner of familie zich ernstig zorgen maken over diens welzijn, kan er reden zijn om de persoon in kwestie als vermist te beschouwen. Vermissing brengt met zich mee dat de vermiste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen en zijn zaken te regelen. Wanneer de vermissing langere tijd duurt, kan het nodig zijn dat iemand anders het afhandelen van met name financiële zaken van de vermiste op zich neemt. Klik hier voor meer informatie over het instellen van een afwezigheidsbewind.